Busca Avanzada
NOVAS  
07/06/2017
Acul aconsella consultar detenidamente a oferta sobre clausula chan antes de asinar co banco
 
Desde hai uns días, os consumidores lucenses comezan a recibir as cartas das súas entidades bancarias sobre a estimación ou desestimación da reclamación interposta con motivo da inclusión nos seus préstamos hipotecarios dunha clausula chan. No caso de que a reclamación fose desestimada, ao consumidor unicamente quédalle a vía xudicial para recuperar o seu diñeiro.

Para o suposto no que o consumidor recibise unha proposta de acordo extraxudicial pola entidade bancaria, e por mor das consultas recibidas en ACUL, desde a Asociación recoméndase seguir as seguintes pautas, de forma previa á firma de calquera documento:

- Comprobar que as cantidades ofertadas polo banco para devolver están correctamente calculadas, e que inclúen a correspondente desagregación polos intereses.

- Comprobar que o documento de acordo extraxudicial cínguese ao relativo ás clausulas chan, e non a calquera concepto en relación ao préstamo hipotecario. Pois desta maneira, a entidade bancaria pretende blindar a posibilidade de reclamar xudicialmente os gastos pola formalización da hipoteca, ou calquera outra cuestión reclamable que poida xurdir nun futuro.

- Debe lembrarse que, aínda que o prazo máximo para alcanzar un acordo conforme a este procedemento extraxudicial é de tres meses desde a interposición da reclamación, o consumidor ten dereito a efectuar as súas propias comprobacións e valoración da proposta e non a asinar o mesmo nun prazo anterior ao cumprimento dos tres meses.

- Así mesmo, acordada a devolución, esta deberá realizarse en efectivo. No caso de que se propoña outra medida compensatoria de devolución, o consumidor terá un novo prazo de quince días para valorar tal medida, que deberá ser concertada nun documento aparte.