Busca Avanzada
NOVAS  
15/03/2013
Día Mundial do Consumidor. Baixa valoración dos consumidores sobre o respecto dos seus dereitos

A maioría dos cidadáns non se senten protexidos no seu faceta como consumidores. Esta é a principal conclusión que se desprende do Barómetro sobre o Estado do Consumidor, unha enquisa de 15 preguntas realizada pola Confederación de Consumidores e Usuarios (CECU), coincidindo coa celebración do 15 de marzo, Día Mundial dos Dereitos dos Consumidores, e coa finalidade de coñecer algúns aspectos básicos sobre a situación dos consumidores.

Un dos principais datos que se extraen do sondo é que o 57% dos encuestados non se sente protexido como consumidor, mentres que o 40% considera que si está protexido aínda que hai moitos aspectos por mellorar e apenas un 1,5% entende que o nivel de protección dos usuarios é adecuado.

Tamén destacan algúns datos que falan da relación entre os consumidores e as empresas:


Por unha banda, preguntados sobre os tres sectores que consideran máis problemáticos, os cidadáns destacan de forma moi maioritaria ao das Telecomunicaciones (telefonía móbil, fixa, internet e TV de pago) como o que máis inconvenientes xéranlles, seguidos, con case a metade de votos, polo de Electricidade e, cunha terceira parte, polo de Bancos e Servizos Financeiros. Só estes tres sectores copan o 65% dos votos.

Por outra, consultados pola súa valoración sobre os servizos de atención ao cliente das empresas de servizos, os usuarios outórganlles unha deficiente nota media de 3,6 sobre 10, sendo un 2 a puntuación que máis usuarios deron (19%).

E que ocorre cando os consumidores teñen algún problema?


A maior parte dos consumidores reclama, pero só verbalmente (un 44%), mentres que algo máis do 30% reencheu unha folla de reclamaciones e o 14% fíxoo a través dunha asociación de consumidores. Apenas o 6% sinala que non reclama, o que parece indicar que os cidadáns son cada vez máis esixentes, aínda que aínda non reclaman por escrito na medida en que sería desexable de face a contar con cifras que permitan forzar á administración a realizar cambios legislativos nos sectores máis problemáticos.

Unha vez o usuario pide unha folla de reclamaciones que adoita pasar? Pois principalmente, que o comercio tende a ofrecer un bo servizo ao consumidor: ou ben resolve o problema sen ter que reenchela (33%) ou lle ofrece o documento ao cidadán amablemente e axudándolle a cumprimentalo (31%). Por desgraza, aínda hai moitas ocasións nas que o establecemento non actúa debidamente, actuando de malos modos (26%), negándose a dar a folla de reclamaciones (3%) ou, ata, dicindo que non teñen (6%), unha situación contraria á lexislación.

Como se comportan os consumidores en relación con algúns aspectos básicos de consumo?

Só o 20% dos consultados comparan sempre os prezos dos produtos que compran, mentres que a maioría (case o 60%) compara en determinados produtos e o 18% só en artigos de alto prezo.

Case a totalidade dos encuestados (90%) indica coñecer a diferenza entre a data de caducidade e a de consumo preferente e unha ampla maioría (78%) sempre as comproba antes de comprar.

En canto á política de cambios e devoluciones das tendas, un 37% dos compradores interésase por coñecela antes de comprar, un 43% só o fai ás veces e cerca do 20% recoñece que non a ten en conta.


Respecto de as garantías dos produtos, pese a que máis do 60% admite que descoñece a diferenza entre a garantía legal e a comercial, un 44% acerta ao sinalar que o periodo mínimo de garantía legal para produtos de natureza duradera é de dous anos. Desafortunadamente, unha porción maior (máis do 55%) non o sabe ou non responde correctamente.

Compran os cidadáns a través de internet?

A maioría faio só de forma esporádica (64%), o 19% nunca o fixo e o 17% compra con asiduidad.
En xeral, os consumidores confían medianamente nas compras online, outorgándolles un nivel de confianza de 6 sobre 10.
Como creen que lles inflúe a publicidade ao comprar?
En xeral, os usuarios danlle unha influencia relativa á acción da publicidade nas súas compras, valorándoa cun 5,6 sobre 10.
Para rematar, algo máis da metade dos encuestados (57%) indican coñecer que é o Sistema Arbitral de Consumo.